Serveis i projectes

La Fundació Jesuïtes Educació ofereix serveis d’innovació pedagògica, transformació i canvi dels centres, metodologies docents i d’aprenentatge adreçats als professors i als estudiants.

  • Acompanyament als Consells de Direcció de les escoles -CD- en la incorporació de les TIC i Internet per promoure el canvi metodològic i cultural en el processos educatius.

   En aquest servei, la intervenció de l’equip d’experts del CETEI es centra en l’acompanyament i treball amb els equips directius en els Consells de Direcció de les escoles - en endavant CD - en la incorporació  de les TIC i Internet com a eina fonamental per promoure el canvi metodològic i cultural, la innovació, optimització i millora de l’activitat directiva en el seu conjunt i en cadascun dels seus membres, incorporant el potencial màxim de nous usos de les TIC.

   En el procés es realitzen les activitats principals següents:

   • Acompanyament en la construcció del projecte estratègic de l’Escola i en el procés de valoració conjunta de les necessitats de transformació i canvi del centre, incloent el potencial dels recursos TIC i d’Internet en l’assoliment dels seus objectius,
   • Acompanyament al CD en el disseny i implantació de les estratègies de transformació i canvi metodològic i cultural dels equips docents i de suport,
   • Avaluació dels resultats i de l’impacte en la millora del desenvolupament de les competències dels alumnes,
   • Acompanyament al CD en l’avenç de l’ús propi de les TIC i Internet en l’activitat de direcció.
  • Acompanyament en el desenvolupament de competències docents del professorat en l’ús de les TIC i innovació en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

   En aquest servei, la intervenció de l’equip d’experts del CETEI es centra en l’acompanyament i treball conjunt amb els equips del professorat en la descoberta i aplicació a l’aula del potencial de nous usos de les TIC  en la innovació, optimització i millora de l’acció docent i d’aprenentatge dels alumnes.

   En el procés es  realitzen les activitats prioritàries següents:

   • Identificació del projecte estratègic de l’Escola.
   • Valoració de les competències d’inici del professorat.
   • Elaboració del programa d’intervenció.
   • Desenvolupament de les accions d’acompanyament i suport.
   • Accions individualitzades i tutories.
   • Avaluació dels resultats en les intervencions del professorat a l’aula i de l’impacte en la millora de l’aprenentatge dels alumnes.
  • Lideratge de la innovació a les Escoles en projectes específics prioritaris.

   En aquest servei, la intervenció de l’equip d’experts del CETEI es centra en el lideratge i acompanyament dels equips implicats en encàrrecs de projectes orientats a processos d’innovació educativa on les TIC actuen com a element que promou la transformació i el canvi.

   En el procés es  realitzen les activitats principals següents:

   • Presentació de l’estructura del projecte al CD i aprovació posterior.
   • Estructuració de l’equip de treball i presentació dels objectius i resultats esperats del projecte.
   • Acompanyament en l’elaboració de les fases i accions del projecte.
   • Lideratge i suport en la implantació.
   • Sessions de feedback i ajust del projecte amb el CD.
   • Avaluació dels resultats.
  • Projectes d’innovació i recerca intercentres

   El CETEI lidera i participa en projectes que tenen com a objectiu la innovació i la recerca en els processos educatius de les escoles entre xarxes de centres, optant a les subvencions existents en el marc de les institucions de Catalunya, de l’Estat Espanyol i d’àmbit internacional. 

   En el procés es  realitzen les activitats principals següents:

   • Cerca de les subvencions adients als àmbits d’expertesa del CETEI.
   • Integració de xarxes de centres participants o,
   • Acceptació de participació en xarxes creades per d’altres centres.
   • Disseny col•laboratiu de les propostes.
   • En el cas d’obtenció de la subvenció, liderat i desenvolupament del projecte o participació en la xarxa com a centre participant.
   • Presentació dels resultats del projecte.
  • Projectes d’innovació, transformació i millora adreçats a les administracions públiques, institucions i fundacions educatives.

   El CETEI lidera i participa en projectes que tenen com objectiu la innovació, la transformació i l’avenç en àmbits d’interès prioritari per a  la millora de l’educació i dels resultats dels alumnes a les escoles així com dels processos organitzatius i de gestió associats als equips i institucions relacionades.

  • Acompanyament en el desenvolupament de competències docents del professorat en l’ús de les TIC i innovació en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
   En aquest servei, la intervenció de l’equip d’experts del CETEI es centra en l’acompanyament i treball conjunt amb els equips del professorat en la descoberta i aplicació a l’aula del potencial de nous usos de les TIC  en la innovació, optimització i millora de l’acció docent i d’aprenentatge dels alumnes.
    
   En el procés es  realitzen les activitats prioritàries següents:
    
   • Identificació del projecte estratègic de l’Escola.
   • Valoració de les competències d’inici del professorat.
   • Elaboració del programa d’intervenció.
   • Desenvolupament de les accions d’acompanyament i suport.
   • Accions individualitzades i tutories.
   • Avaluació dels resultats en les intervencions del professorat a l’aula i de l’impacte en la millora de l’aprenentatge dels alumnes.
  • Innovació de productes educatius per a les empreses del sector de la educació.

   El CETEI ofereix el seu coneixement i expertesa en l’àmbit de l’educació per contribuir al desenvolupament i millora de nous productes i eines didàctiques a través de processos de R+D+I.